1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Enkinet.se, Aktiebolaget Henrik Alyhr, 556040-8444, (”Enkinet”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 1. Integritetspolicyn gäller då Enkinet tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Enkinet, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto (”Kontoinnehavare”).
 2. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Aktiebolaget Henrik Alyhr är personuppgiftsansvarig för Enkinets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Enkinet är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av konto. Men för de personuppgifter ni själva lagrar i våra tjänster är ni som kontoinnehavare personuppgiftsansvariga och där behöver ni se till att ni uppfyller lagkraven på er för behandlingar av personuppgifterna.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

 1. För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
 2. Enkinet samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Enkinets webbplats, använder dig av Enkinets support, eller besöker Enkinets webbplats. Informationen som samlas in från dig vid registreringar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Enkinet och för att Enkinet ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
 3. Om du är Kontoinnehavare samlar Enkinet in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Enkinet samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Enkinets webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Enkinet behandlar även uppgifter som Enkinet från tid till annan ges tillgång till genom ditt konto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mitt konto”.
 4. Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Enkinet samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

 1. Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 2. Adress
 3. Telefonnummer och e-post
 4. Betalningsuppgifter
 5. Kontoinformation
 6. IP-adress och information om din användning av Enkinets webbplats
 7. Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av och du interagerar med våra nyhetsbrev
 8. Uppgifter om dina inköp
 9. Information om ditt kontoinnehav

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Enkinet behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Enkinet dina personuppgifter i syfte att:

 1. Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 2. Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 3. Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Enkinets varor och tjänster;
 4. Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 5. Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 6. Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 7. Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 8. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 9. Administrera kontoinnehavet;
 10. Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden;
 11. Tillhandahålla specialerbjudanden;
 12. Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 13. Möjliggöra personliga erbjudanden via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

 1. Enkinet baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
 2. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra registreringar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Enkinet samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
 3. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor.
 4. I vissa fall kan Enkinet ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

ÄndamålRättslig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla supportFullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)Namn, adress, telefonnummer samt e-post Geografisk information IP-adress, enhetsinformation, logginformationTvå år efter att du senast varit aktiv hos Enkinet, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagenRättslig förpliktelseNamn, adress, telefonnummer samt e-post Geografisk information IP-adress, enhetsinformation, logginformationSå länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Enkinet och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMSIntresseavvägningNamn, adress, telefonnummer samt e-post Geografisk information IP-adress, enhetsinformation, logginformationTvå år efter att du senast varit aktiv hos Enkinet, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMSFullföljande av avtal om kontoNamn, adress, telefonnummer samt e-post Geografisk information IP-adress, enhetsinformation, logginformation Betalningsuppgifter Kundnummer Information om hur du använder vår webb och om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av Uppgifter om dina inköp Information om ditt kontoinnehavSå länge du har ett konto

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

 1. Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Enkinet kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Enkinets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
 2. Enkinet sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med Enkinet.
 3. Enkinet sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett konto.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 1. Enkinet kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners samt leverantörer av kommunikationstjänster. Enkinet kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 2. Tredje part som Enkinet lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Enkinet avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.
 3. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Enkinet om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Enkinet rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
 4. Enkinet kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Enkinets leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där.

10. Ändring av integritetspolicy

Enkinet har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Enkinet kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Enkinet innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Enkinet.

11. Dina rättigheter

 1. Enkinet ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 2. Enkinet kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 3. Du har rätt att av begära
  1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
  2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 11.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 4. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 5. Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@enkinet.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
 6. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

12. Cookies och inlänkat material

För att kunna erbjuda våra webbtjänster använder vi cookies för inloggningar. Vi använder oss inte av cookies eller inlänkat material från tredjepart.

13. Denna sida

Informationen på denna sida kan komma att uppdateras, och vi kommer då informera om det på vår landningssida.

14. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Aktiebolaget Henrik Alyhr (556040-8444)
E-post: info@enkinet.se

Datum för denna integritetspolicy: 2024-01-01

Enkinet  ©2024