1. Allmänt

1.1 Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet mellan kunden (”Kund”) och Enkinet.se, Aktiebolaget Henrik Alyhr, organisationsnummer 556040-8444, Visby Lilla Hästnäs 253, 621 73 Visby (”Enkinet”), avseende registrering av domännamn och tillhörande domäntjänster.

1.2 Kunden måste vara en juridisk eller myndig person. För företagsavtal krävs juridisk befogenhet.

2. Tjänsten

2.1 Tjänstens innehåll specificeras i en separat orderbekräftelse.

2.2 Enkinet tillhandahåller kostnadsfri support för tjänsterna via, kontrollpanel, e-post och telefon.

2.3 Enkinet förbehåller sig rätten att registrera sig som administrativ, teknisk och fakturakontakt för domäner.

3. Avtal

3.1 Avtalet påbörjas vid Enkinets bekräftelse och löper under den tid som betalning erläggs, om inte annat avtalats.

3.2 Enkinet tillämpar lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden samtycker till att ångerrätt inte gäller efter att domäner har aktiverats enligt lag.

3.3 En förnyelsefaktura utfärdas 40 dagar före avtalstidens slut. Utebliven betalning anses som uppsägning.

3.4 Ingen bindningstid tillämpas, och kunden kan säga upp avtalet utan skäl.

3.5 Uppsägning anses vara genomförd om fakturor inte betalas innan domänen går in i karantän.

3.6 Särskilda avtalsvillkor för varje toppdomän gäller, tillgängliga på Enkinets webbplats.

4. Avgifter och betalningsvillkor

4.1 Betalningsvillkor för förnyelse är 30 dagar, om ej annat framgår på fakturan.

4.2 Fakturor för nyregistrering förfaller samma dag som de utfärdas.

4.3 Domäner registreras efter inkommen betalning, förutom back-order som registreras så fort de blir tillgängliga.

4.4 Avgifter för registrerade eller förnyade domäner återbetalas ej.

4.5 Enkinet kan försöka registrera back-order utan förskottsbetalning, annars makuleras fakturan inom 30 dagar vid misslyckande.

4.6 Avgiftsgaranti efter förfallodatumet kan ej garanteras, särskilt vid domänkampanjer.

4.7 Inga faktureringskostnader tillkommer vid elektronisk faktura. 50 SEK tillkommer vid brevfaktura.

4.8 Felinbetalningar över 200 kr kan återbetalas vid begäran.

4.9 Vid återbetalning via Paypal görs avdrag för Paypals avgifter.

4.10 Enkinet ansvarar ej för felaktiga priser på hemsidan.

4.11 Ej registrerade domäner kan återbetalas eller krediteras.

4.12 Karantänavgift kan tillkomma för att återställa ej förnyade domäner.

5. Enkinets ansvar

5.1 Enkinet kan vidta åtgärder vid tekniska, underhålls- eller säkerhetsskäl samt enligt lag.

5.2 Enkinet ansvarar endast för direkta förluster upp till den totala avgiften för tjänsten under avtalsperioden.

5.3 Kundens ersättningskrav ska framställas skriftligen inom 7 dagar efter att felet upptäckts.

6. Kundens ansvar

6.1 Korrekt kontaktinformation krävs. Enkinet ansvarar ej för problem p.g.a. felaktig information.

6.2 Kunden ansvarar för att ha rätt att använda de beställda domänerna och för att de följer lagar och etiska normer.

6.3 Korrekt utförande av beställning, betalning, registrering och förnyelse är kundens ansvar.

6.4 Enkinet kan säga upp avtalet vid avtalsbrott efter skriftlig varning.

6.5 Kunden blir skadeståndsskyldig vid avtalsbrott enligt svensk lag.

6.6 Kund ska hålla Enkinet skadeslöst vid eventuell skada orsakad av avtalsbrott.

7. Otillåten användning

7.1 Kunden får ej använda tjänsten i strid med avtalet eller svensk lag.

7.2 Enkinet har rätt att avsluta tjänsten och vidta rättsliga åtgärder vid avtalsbrott.

7.3 Inlägg av externa domäner utanför Enkinets tjänst tas bort regelbundet.

8. Personuppgifter

8.1 Enkinet följer GDPR. Personuppgiftshantering och avtal finns på https://enkinet.se/integritetspolicy

9. Tredjeparts-registreringar

9.1 Tredjepartsregistrering kräver korrekt kontaktinformation för slutkund.

9.2 Domännamnsinnehavaren ansvarar för korrekta uppgifter enligt 8.1.

10. Force majeure

10.1 Befrielse från skadestånd gäller vid omständigheter som part ej kunnat råda över.

11. Tvist

11.1 Tvist avgörs av svensk domstol eller enligt överenskommelse mellan parterna.

12. Avtalsändringar

12.1 Enkinet kan ändra villkoren med 30 dagars framförhållning. Kunden har rätt att säga upp avtalet vid ändringar.

*Avtalsdatum: 2024